Algemene voorwaarden

Godelina doet haar best om een kwaliteitsvolle service te bieden aan haar klanten. Godelina apprecieert het vertrouwen dat u haar schenkt via de websites www.godelina.eu, www.godelinastudio.be, www.godelinashop.be (hierna genoemd 'de websites' of 'onze websites') en stelt alles in het werk om een professionale en kwaliteitsvolle service aan te bieden. Het is belangrijk dat u geïnformeerd bent over de verwachtingen van Godelina en vice versa. Hieronder volgen de algemene voorwaarden die u toelaten zich te informeren over uw juridisch standpunt, telkens u onze sites bezoekt en een film bekijkt of download.
Telkens u de websites bezoekt, gaat u akkoord met de naleving van de algemene voorwaarden die hierna volgen. Deze voorwaarden bestemmen de relatie tussen Godelina en haar klanten wanneer er een film bekeken of gedownload wordt, zelfs indien deze opdracht niet schriftelijk geschiedt. Godelina zal geen rekening houden met algemene voorwaarden uitgaande van de klant, tenzij er voorafgaand schriftelijk akkoord werd verkregen.

Wij behouden het recht om af en toe, en dit met voorafgaande verwittiging, onze algemene voorwaarden aan te passen. De voorwaarden zijn van toepassing wanneer u onze websites bezoekt en wanneer u gebruikt maakt van onze producten en/of diensten. De versie die u te zien krijgt wanneer u naar onze websites gaat is de up to date versie. U gaat stilzwijgend akkoord met elke verandering die aan de algemene voorwaarden werden aangebracht alsook verplicht u zich ze na te leven.

Artikel 1 - Betreft de films die Godelina via haar websites aanbiedt.

De films, die bekeken of gedownload kunnen worden via onze websites, worden zo accuraat mogelijk beschreven. De prijzen die op u op de sites terugvindt, zijn geldig voor de dag dat u de site bezoekt. De prijzen zijn BTW inclusief. De Goldelina sites zijn in alle landen beschikbaar met uitzondering van die landen waar de wetgeving dit zou verbieden.

Artikel 2 - Het afsluiten van het contract met Godelina

U sluit een contract af met Godelina vanaf het moment dat de aanmaak van uw account wordt bevestigd. Er wordt u geen verplichting opgelegd tot een minimum hoeveelheid aangekochte minuten noch dienen de door u aangekochte minuten binnen bepaalde tijdsduur te worden opgebruikt. Om klant te worden van Godelina of om gebruik te maken van al onze diensten en producten moet u minimum:

Door zich in te schrijven, verklaart u handelsbekwaam te zijn.

Artikel 3 – Intellectueel eigendomsrecht – beperkingen

U erkent dat alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten toebehoren aan Godelina. Om deze rechten extra te beschermen, gebruiken wij een technologie tijdens het streamen die informatie digitaal beschermt.
U gaat er dus mee akkoord:

Artikel 4 – Betalingen

4.1 Streaming

Afhankelijk van de aangeboden dienst betaalt u een abonnement of een prijs per hoeveelheid minuten.

In het geval van een prijs per hoeveelheid minuten:
U betaalt de prijs voor de hoeveelheid minuten die u wenst aan te kopen zoals aangegeven op de site.
Na betaling worden de minuten aan uw account toegevoegd voor onbepaalde duur.
U bent steeds vrij bijkomende minuten aan te kopen, doch ongebruikte minuten worden niet terugbetaald.

In het geval van een abonnementsprijs.
U betaalt steeds 6 maanden vooraf, tenzij anders aangeduid op de sites. De som voor deze 6 maanden, of eender welke andere tijdsindicatie, is non-refundable.

4.2 Downloaden en/op aankoop van DVD’s

U betaalt de aangegeven prijs voor de film die u wenst aan te kopen.
De wijze van levering wordt verder uiteengezet.

Artikel 5 – Uitsluiting herroepingsrecht

Hiermede verklaart u uw herroepingrecht te verliezen, gezien zij betrekking heeft op aankopen waarvan de uitvoering onmiddelijk van kracht gaat.

Artikel 6 – Levering en uitvoering

  1. Godelina zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
  2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
  3. Godelina zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
  4. Na ontbinding conform het vorige lid zal Godelina het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
  5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Godelina tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Godelina bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7 – Overmacht

Godelina is niet verantwoordelijk voor een vertraging of nalatigheid in de uitvoering van het contract wanneer deze het gevolg zijn van gebeurtenissen of omstandigheden onafhankelijk van haar wil zoals, maar niet beperkt tot, oorlog, mobilisatie, embargo, rebellie, revolutie, burgeroorlog, natuurramp of staking. De partijen komen overeen dat een virus of andere fouten die voortvloeien uit een illegale toegang tot de websites, worden beschouwd als gevallen van overmacht.

Artikel 8 – Verantwoordelijkheidsbeperking

Godelina garandeert niet dat de site ononderbroken werkt. Godelina is niet verantwoordelijk voor slechte of problematische connecties, noch voor fouten in de totstandbrenging van de verbinding. Godelina is niet verantwoordelijk voor ongelukken, of het verlies, of de beschadiging van de computers van de klanten.
Godelina behoudt zich het recht voor om wijzigingen, correcties en/of verbeteringen aan te brengen aan de website en zijn inhoud. Godelina kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eender welke, rechtstreekse of onrechtstreekse, schade die voortvloeit uit het gebruik van haar site.

Artikel 9 – Klachtenregeling

  1. Godelina beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
  2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Godelina.
  3. Bij Godelina ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Godelina binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
  4. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 10 – Wet van toepassing en bevoegde rechtsspraak

De Belgische wet is van toepassing wat betreft gebruik en besturing van de Godelina websites.

Artikel 11 – Bescherming van de persoonlijke gegevens

Godelina respecteert de privésfeer van zijn gebruikers, meer specifiek de bescherming van de privésfeer, conform de wet van 8 december 1992. Wanneer de klant persoonlijke gegevens doorgeeft aan Godelina, gaat hij/zij akkoord dat deze gebruikt worden voor :
- Het opstellen van een contract;
- Het beheer van een klantenbestand:
- Informatie te verstrekken over producten en diensten;
- Marketingdoeleinden.
Deze gegevens mogen worden ingekeken door het personeel van Godelina en doorgegeven aan derden voor marketingdoeleinden. De klant mag zijn persoonlijke gegevens raadplegen en eisen dat er correcties worden gemaakt. Hij/zij mag het gebruik van deze gegevens voor marketingdoeleinden op aanvraag en zonder kosten weigeren.
De klant aanvaardt dat Godelina kennis heeft van paswoorden die gebruikt worden om toegelaten te worden tot de site.